(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

SKUNK håller årsmöte lördagen den 24 mars kl. 13 i Mariehamn på ABF föreningshuset om inget annat meddelas. Alla undomar i skärgården, alla medlemmar och de som vill bli medlemmar är välkomna med på mötet.


Aktiviteter kommer att ordnas i smaband med mötet om dessa annonseras skilt.


Vänligen anmäl ditt deltagande till verksamhetledaren på info@skunk.ax


SKUNK håller varje år innan mars månads utgång ett årsmöte,

Kallelse till årsmöte skall göras två (2) veckor före mötet genom att

skriftlig kallelse sänds via post, e-post eller i Facebook eller på föreningens hemsidor eller i de kommunala informationsbladen.


Vill någon ta upp något ärende på mötet de lämnas senast tio dagar före mötet till styrelsen, som senast sex dagar före mötet ska synliggöra det och sätta upp på föredragningslistan.Dagordning SKUNK´s årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två protokolljusterare för mötet.

3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet.

4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen.

5. Föredragning av ekonomisk berättelse och verksamhetsgranskarnasberättelse.

6. Beslut om fastställande av bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av medlemmar till styrelse och suppleanter.

8. Val av ordförande och vice ordförande för följande verksamhetsår.

9. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.

10. Val av valberedning (minst 2 högst 4 personer, varav en sammankallande).

11. Fastställande av medlemsföreningarnas och de enskilda medlemmarnas medlemsavgift.

12. Diskussion kring av styrelsen framtaget förslag till verksamhetsplan och budget.

13. Behandling av övriga av styrelsen framtagna ärenden.

14. Behandling av frågor som från medlemsförening och medlemmar minst tio (10) dagar före mötet skriftligen anmälts till styrelsen.


SKUNKS STYRELSE 2017


Moa Rytterstedt ordf.                     

Sofia Lahtinen, vice ordf.          

Desiré Karlsson andre vice ordf.     

Emelia Engblom                         

Julia Gustavsson     


Suppleanter     

Christoffer Nordlund

Jacob Helin

Linnea Grahn

Alexandra Näfverborn

Sonja Pettersson


Här kommer samtliga mötehandlingar finnas att titta på eller ladda ned allteftersom dom är klara:


Verksamhetberättelser 2017

Bokslut 2017

Verksamhetplan 2018

Budget 2018
© Emelie Hanström

ÅRSMÖTE 2018 - KALLELSE

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)