(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

SKUNK håller årsmöte lördagen den 24 mars kl. 14 på Vårdöskola. Alla undomar i skärgården, alla medlemmar och de som vill bli medlemmar är välkomna med på mötet.


Aktiviteter kommer att ordnas i samband med mötet om dessa annonseras skilt.


Vänligen anmäl ditt deltagande till verksamhetsledaren på info@skunk.ax


SKUNK håller varje år innan mars månads utgång ett årsmöte,

Kallelse till årsmöte skall göras två (2) veckor före mötet genom att

skriftlig kallelse sänds via post, e-post eller i Facebook eller på föreningens hemsidor eller i de kommunala informationsbladen.


Vill någon ta upp något ärende på mötet de lämnas senast tio dagar före mötet till styrelsen, som senast sex dagar före mötet ska synliggöra det och sätta upp på föredragningslistan.Dagordning SKUNK´s årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två protokolljusterare för mötet.

3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet.

(SKUNK håller varje år innan mars månads utgång ett årsmöte. Kallelse till årsmöte skall göras två veckor före mötet genom att skriftlig kallelse tillställs medlemsföreningarna och de enskilda medlemmarna per post, e-post eller i Facebook eller på föreningens hemsidor eller i de kommunala informationsbladen.)

4. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen.

5. Föredragning av ekonomisk berättelse (bokslut med resultaträkning och balansräkning) och verksamhetsgranskarnasberättelse.

6. Beslut om fastställande av bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av medlemmar till styrelse och suppleanter. Val av ordförande och vice ordförande för följande verksamhetsår. (Styrelsen består av minst 4 och högst 12 ordinarie medlemmar. Samma antal suppleanter utses som de ordinarie styrelsemedlemmarna. Suppleanterna är inte personliga. Bland de valda ordinarie styrelsemedlemmarna utser årsmötet ordförande och vice ordförande.)

9. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.

10. Val av valberedning (minst 2 högst 4 personer, varav en sammankallande).

Förslag: att styrelsen får i uppdrag att efter årsksiftet utse 2 personer som har kontkater bland unga i skärgården.

11. Fastställande av medlemsföreningarnas och de enskilda medlemmarnas medlemsavgift. Förslag 5 € som tidigare.

12. Diskussion kring av styrelsen framtaget förslag till verksamhetsplan och budget.

13. Behandling av övriga av styrelsen framtagna ärenden.

14. Behandling av frågor som från medlemsförening och medlemmar minst tio (10) dagar före mötet skriftligen anmälts till styrelsen.


SKUNKS STYRELSE 2017


Moa Rytterstedt ordf.                     

Sofia Lahtinen, vice ordf.          

Desiré Karlsson andre vice ordf.     

Emelia Engblom                         

Julia Gustavsson     


Suppleanter     

Christoffer Nordlund

Jacob Helin

Linnea Grahn

Alexandra Näfverborn

Sonja Pettersson


Möteshandlingar finnas att titta på eller ladda ned här:


Verksamhetsberättelser 2017

Bilagor

Om Kultur Cirkusprojektet 2017


Om RIBS delrapport/aktiviteter 2017


Om EVS 2016/2017
Balans- och resultaträkning 2017Verksamhetsplan 2018Budget 2018Förslag till ny styrelse:

Ordförande: Sofia Lahtinen


Ordinarie

Emilia Engblom

Jacob Helin

Moa Rytterstedt

Oskar Strand

Amanda Larsson


Suppleanter

Sonja Pettersson

Taissija Pettersson

Viktor Thörnroos

Alexandra Näfverborn

ev en till

© Emelie Hanström

ÅRSMÖTE 2018 - KALLELSE

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)