(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION


Rebecca Mattsson har under våren varit anställd som ungdomcoach på deltid för att upprätthålla en del av verksamheten. Hon jobbade på heltid under den sista delen av projektet.

KONTAKTUPPGIFTER

Rebecca Mattsson

+358 401635249

rebecca.mattsson@skunk.axUNGDOMSCOACHEN

MEDIA


Ålands Radio

SKUNKs ordförande berättar om coachuppdraget


Ålands RadioUNGDOMSCOACH VERKSAMHET                      

Skärgården är en relativt svag och sårbar region med sina geografiska hinder. Människorna som bor i skärgården blir också på olika sätt missgynnade då många av de system och stöd som samhället byggt upp gynnar en norm där det ska vara centralt och många människor.

Med ungdomscoachen vill vi kompensera detta, men också skapa förutsättningar så att Ålands skärgård ska kunna ligga i framkant vad det gäller ungdomsarbete och utveckling kring frågor som kreativitet och företagsamhet.


Ungdomscoachen ser vi som en infrastrukturell satsning på skärgården, den är inte istället för kommunernas egna fritidsaktiviteter utan har som syftet att öka kvalitén i den verksamhet som SKUNK har tagit som sin uppgift att arbeta med. Coachens arbete ska ge nya influenser och hela tiden vara i samspel med ungdomarna i skärgården. Denne ska utveckla en demokrati- och företagsamhetskultur och skapa förutsättningar så att ungdomar kan få nya kunskaper och erfarenheter.


Det är ett ständigt arbete då ungdomarna växer upp och går vidare och vi tror inte att ungdomscoachen inte kommer att behövas om tre år då projektet avslutas, men förhoppningen är att verksamheten då visat vikten av denna förhållandevis lilla insats så att en stabil framtidsfinansiering tryggas.  

Projektet ska ses som en förstärkning och kvalitetshöjande input i skärgården, vilket innebär att avgränsningarna till den ordinarie verksamheten kan vara svår att göra. Men det unika i projektet är coachens närvaro. Projektet kommer att innebära att man i högre grad kan stärka konceptet unga leder unga och ungdomarnas delaktighet i arrangemanget blir mer omfattande än vad som är möjligt idag.


Ungdomscoachuppdraget

• Att jobba uppsökande i skärgårdens skolor, skapa relationer med ungdomarna och fånga upp såväl möjligheter som problem.

• Att i huvudsak engagera – inte aktivera ungdomar. Genom att inspirera och finnas till som bollplank hjälper ungdomscoachen ungdomar att själva förverkliga sina idéer och organisera sig.

• Att vara spindeln i nätet som ser till att sammanföra ungdomar över kommungränserna och kan vara en kontaktyta för andra föreningar när de ska ut i skärgården så att deras besök kan bli mer effektiva och bättre.

• Att starta, samordna och utveckla projekt inom t ex kultur, idrott och demokrati.

• Att stötta och coacha elevråden och deras handledare att använda den plattform som elevråden är för att förverkliga olika idéer.  

• Att stärka och utveckla ungas handlingskraft, självförtroende, samarbetsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut.

• Att fungera som ett stöd mellan ungdomarna och politikerna i kommunerna och landskapsregeringen.


Målgrupp

Huvudmålgrupp är ungdomar 11-15 år men långsiktigt ska kontakt hållas också med dem mellan 16-20 år.


Verksamhetens syfte och metoder

Verksamheten ska syfta till att öka ungas delaktighet och engagemang genom att fånga upp idéer och initiativ samt att träna unga i att formulera och uttrycka åsikter inom olika samhällsfrågor. Genom att diskutera med andra utvecklas förmågor som lyhördhet och kritiskt tänkande. Verksamheten ska även främja ungas utveckling inom kultur och fritid genom att introducera olika aktiviteter. Ungdomscoachen kommer att uppsöka kommunerna regelbundet och informera i klasserna om olika arrangemang som är på gång samt bidra med olika aktiviteter och samtal som utformas tillsammans med ungdomarna. Utav erfarenhet har vi sett att direktkontakt med ungdomarna är avgörande om de ska åka iväg på olika arrangemang eller prova på nya aktiviteter. En viktig del i verksamheten är att sammanföra ungdomar över kommungränserna genom olika läger, resor och andra arrangemang.


Entreprenörskap

Samhället behöver företagsamma människor och entreprenörer, det betyder att unga behöver komma i sammanhang där de kan utveckla sina idéer, inspireras och ges utrymmen för att träna allt; från att arrangera saker till att driva en egen fråga, rörelse eller ett företag. Grunden är att det ska vara kul att förändra världen, att man kan skapa positiva förändringar genom att ge unga inflytande. Genom SKUNKs sätt att organisera läger, workshops och aktiviteter blandas lek och teoretiska och praktiska inslag som gör att deltagarna får med sig pusselbitar av entreprenörskapets förhållningsätt.


Socialt

Ungdomscoachen liksom fritids- och ungdomsledare kan vara en vuxen kontakt som kan vägleda också den som har det svårt på något sätt. I och med att kontakten är frivillig och fristående, så kan coachen var den som kan få förtroenden som denne tillsammans med den berörda kan hitta hjälp och åtgärder för. Coachen har en generell tystnadsplikt, men en allmän anmälningsplikt.


Andra föreningar

Coachen har ett brett uppdrag att samarbete med andra föreningar så att deras verksamhet når ut till alla barn och ungdomar i skärgården.


Organisation

Ungdomscoachens arbete är självständigt och läggs upp i samarbete med styrelse och verksamhetsledare.

Kommunerna och skolorna har en central roll i projektet och alla har varit involverade i projekteringsarbetet både på politisk nivå och på direkt verksamhetsnivå.  
© Emelie Hanström

(placeholder)
(placeholder)

TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING


Snälla politiker och tjänstemän, titta på helheten och satsa på unga i skärgården!


SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation har genom sitt treåriga projekt visat vilken viktig strukturell insats en ungdomscoach är för skärgården genom att stärka och utveckla ungdomars livsvillkor. Satsningen som gjorts har inte varit istället för kommunernas egna fritidsaktiviteter utan haft som syfte att öka kvaliteten på ungdomsarbetet genom bland annat att stärka ungas inflytande och bestämmande politiskt och i sin vardag samt  och öka deras kontakter, nätverk och erfarenheter.


Att engagera - inte aktivera har varit ungdomscoachens ledord. Syftet med coachen har varit att skapa relationer, sammanföra, inspirera och stödja unga i skärgården, att finnas till stöd för kommuner, föreningar och andra som varit intresserade att skapa och utveckla olika verksamheter och fånga upp möjligheter genom samarbeten och projekt.  Ungdomscoachens idé har varit att möjliggöra för unga som bor i skärgården att ha jämlika möjligheter som de som bor på fasta Åland. Projektet ungdomscoach har varit finansierat med PAF-medel i tre år och avslutades 2016.


Under våren fick SKUNK avslag på sin ansökan för ungdomscoachen som en del av den ordinarieverksamheten. Detta betyder att föreningen återigen bara har en verksamhetsledare som stöder oss i styrelsen i vårt arbete (ca 20 tim/mån). Det betyder att det uppsökande arbete utgår, att vi inte kan ta emot internationella volontärer, att vi inte kan stödja elevrådsarbete och att möjligheten att driva större projekt försämras. Långsiktigt befarar vi att missnöjet bland unga vad det gäller att bo i skärgården ökar.


Vi menar att en levande skärgård i framtiden behöver en regering som satsar på unga nu och i framtiden och vi menar att genom vårt projekt visat att satsningen på en ungdomscoach är viktig och framåtsyftande.


Vi startar nu en namninsamling för att visa på vikten att en ungdomscoach för skärgården ska vara en del av SKUNKs ordinarie verksamhet. Vi hoppas att alla som menar att vår ungdomscoachverksamhet är väl värd att regeringen satsar på, skriver under. Vi planerar att uppvakta regeringen i slutet av maj.


Skriv under vår namninsamling!  http://www.namninsamling.com/skunk2017


Namninsamlingen finns på länk här. Vill du själv samla in namn på en papperslista; tag kontakt:

info@skunk.ax eller mobil 0400 784871

RÄDDA UNGDOMSCOACHEN!                      

(placeholder)

KORTA FAKTA


* SKUNK vill att ungdomscoachen ska ses som en förstärkning i  regionen och att de blir en långsiktig satsning.


* Ungdomscochen ska arbeta uppsökande i skärgården och samspela med kommuner, skolor, föreningar, m fl i och utanför skärgården.


* Stödet som behövs är 58.500€/år.(placeholder)